image description


ಕಛೇರಿ(ಅಧಿಕೃತ) ವಿಳಾಸಗಳು

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ - ೫೮೪ ೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು,
ಕರ್ನಾಟಕ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೫೩೭ ೨೭೫೦೫೪/೨೭೫೦೨೨
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್- ೦೮೫೩೭ ೨೭೫೦೫೪/೨೭೫೦೨೫
ಇಮೇಲ್ - hygominhutti@bsnl.in

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರಗಳ ----------
ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂ. ೪,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ೫೭೭ ೫೦೧
ಕರ್ನಾಟಕ
ದೂರವಾಣಿ - ೦೮೧೯೪ ೨೪೬೧೯೦,೨೪೬೨೮೩
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ - ೦೮೧೯೪ ೨೪೬೪೭೦

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ಹೀರಾ ಬುದ್ದಿನಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
ಅಂಚೆ ಹೀರಾ-೫೮೪ ೧೨೮
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾನ್ವಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ
ದೂರವಾಣಿ ೦೮೫೨೩೮ - ೨೦೦೦೭೪

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
ಊಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
ಅಂಚೆ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು-೫೮೪ ೧೧೧
ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವದುರ್ಗ
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ
ದೂರವಾಣಿ - ೦೮೫೩೧- ೨೦೩೦೨೪

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
೩ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಲೇಜ್, ಕೋರಮಂಗಲ,
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೪೭
ಕರ್ನಾಟಕ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೦ ೨೫೭೧೦೫೦೧,೨೫೭೦೫೭೨೩, ೨೪, ೨೫
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ - ೦೮೦ ೨೫೭೧೮೩೬೫
ಇಮೇಲ್ - hgml@vsnl.in
ಸಿ. ಐ. ನ್.: ಸಂಖ್ಯೆ.ಯುವ್೮೫೧೧೦ಕೆಎ೧೯೪೭ಎಸ್ ಜಿಸಿ೦೦೧೩೨೧

DISCLAIMER   |   CONTACT US   |   visitors Hit Web Stats
Maintained by EDP division,HGML.Powered by BCITS.   Copyright © 2009 Hutti Gold Mines Company Ltd. All rights reserved.