image description


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ/ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಹುದ್ದೆವಿಚಾರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋರಿಕೆ
ಶ್ರೀ ಡಾಃ ಪಿ.ಸಂಗೂರಮಠ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ - ೫೮೪ ೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೫೩೭ -೨೭೫೦೨೬
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ - ೦೮೫೩೭ -೨೭೫೦೨೬

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಮನ್ವಯ) ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು
ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೪೪
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಗಣಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ
ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್
ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೫೩೭- ೨೭೫೦೪೮
ಉಪ ಪ್ರಧಾನವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸರಕು) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
(ಸರಕು)
ಶ್ರೀ. ಕ್ರಿಷ್ಟನಾಯ್ಕ್ .ರ್,
ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್),
ಹಟ್ಟಿ - ೫೮೪ ೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ- ೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೩೫


ಉಪ ಪ್ರಧಾನವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೀ ಟಿ. ರವಿ ಕುಮಾರ್
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ - ೫೮೪ ೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ- ೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೩೫


ಉಪ ಪ್ರಧಾನವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ವಿದ್ಯುತ್) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗು ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್
ಶ್ರೀ ಡಾ.ಟಿ.ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೮೫೩೭-೨೭೫೦೨೬
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅನ್ವೇಷಣೆ)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಯೂನಿಟ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಧಾತ್ರಿ. ಯು
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೮೫೩೭-೨೭೫೦೨೮
ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಲೋಹ ವಿಭಾಗ)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
(ಲೋಹ ವಿಭಾಗ)
ಡಾ. ರೂಪಾವತಿ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೪೯
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
(ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ)
ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಪ್ರಭುನಾಥ್
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೪೭
ಪ್ರಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹಣಕಾಸು) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
(ಹಣಕಾಸು)

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೧೯೪-೨೪೬೧೯೦
ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯೂನಿಟ್)
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಯೂನಿಟ್
ಶ್ರೀ.ಏನ್. ಕರಿಯಪ್ಪ
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
ಹಟ್ಟಿ- ೫೮೪೧೧೫,
ತಾ : ಲಿಂಗಸುಗೂರು,
ಜಿಲ್ಲೆ : ರಾಯಚೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೫೩೭-೨೪೬೪೭೦
ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
(ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ)

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ,
೩ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ಲೇಜ್,
ಕೋರಮಂಗಲ,
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೪೭
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - ೦೮೦ ೨೫೭೧೦೫೦೧,೨೫೭೦೫೭೨೩, ೨೪, ೨೫
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ - ೦೮೦ ೨೫೭೧೮೩೬೫
ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಡಳಿತ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್

DISCLAIMER   |   CONTACT US   |   visitors Hit Web Stats
Maintained by EDP division,HGML.Powered by BCITS.   Copyright © 2009 Hutti Gold Mines Company Ltd. All rights reserved.