image description


ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು


ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಹುದ್ದೆದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಾಕ್ಟರ್. ರಿಚರ್ಡ್ ವಿನ್ಸನ್ಟ್ ಡಿ'ಸೋಜಾವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನೀರ್ದೆಶಕರು೦೮೦-೨೫೭೧೦೫೦೧
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೫೦
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಹುಂಚ್ಯಳಿಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿಏ)೦೮೦ -೨೫೭೦೫೭೨೩
ಶ್ರೀ ಡಾಃ ಪಿ.ಸಂಗೂರಮಠಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಮನ್ವಯ)೯೮೮೦೯೪೭೯೮೮
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಗಣಿ)೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೪೪
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಧಾತ್ರಿ .ಯುಪ್ರಭಾರೀ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಮೆಟಲ್ಲರ್ಜಿ)೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೨೮
ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತಪ್ಪಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸರಕು)೦೮೫೩೭- ೨೭೬೩೩೯
ಶ್ರೀ.ಡಾ.ರೂಪಾವತಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೪೯
ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹೊಸ ಯೋಜನೆ)೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೩೫
೧೦ಲ್.ಟಿ. ಕರ್ನಲ್. ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮ್. ದಫೇದಾರ್ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್೦೮೫೩೭- ೨೭೫೦೧೬
೧೧ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಯ್ಕ್. ರ್ ಹಿರಿಯ ವೇವಸ್ಥಾಪಕರು (ಮೇಕ್)೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೩೫
೧೨ಶ್ರೀಯೆಮನೂರಪ್ಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ)೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೨೭
೧೩ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುನಾಥ್ ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹಣಕಾಸು)೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೨೭
೧೪ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಬಾಬು ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಮಾ-ಆಡಿಟ್) ೯೬೨೦೬೭೧೩೪೨
೧೫ಶ್ರೀ. ಪೆಂಚಲಯ್ಯಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಡಳಿತ) ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ೦೮೫೩೭-೨೭೫೦೨೨
೧೬ಕರಿಯಪ್ಪ .ನ್ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆಡಳಿತ) ೦೮೦-೨೫೭೧೦೫೦೧

DISCLAIMER   |   CONTACT US   |   visitors Hit Web Stats
Maintained by EDP division,HGML.Powered by BCITS.   Copyright © 2009 Hutti Gold Mines Company Ltd. All rights reserved.