image description


ವೊಂದಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ

ಈ ಗಣಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ೧೦ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಐ. ಎಂ.ಇ.ಸಿ.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಉತ್ತೇಜಿತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತವು ವಿವರವಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ೩೮೮.೭೭ ಹೆ.ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಂ. ಎಂ.ಎಲ್.೨೦೩೧ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೩೧.೧.೧೯೮೭ರಿಂದ ೩೦.೧.೨೦೦೭ರ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.


DISCLAIMER   |   CONTACT US   |   visitors Hit Web Stats
Maintained by EDP division,HGML.Powered by BCITS.   Copyright © 2009 Hutti Gold Mines Company Ltd. All rights reserved.